Có 1 kết quả:

bá tống

1/1

bá tống

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

truyền phát thông tin hay tin tức