Có 1 kết quả:

bá thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi lưu lạc nay đây mai đó.

Một số bài thơ có sử dụng