Có 1 kết quả:

bá âm

1/1

bá âm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

truyền phát thông tin hay tin tức