Có 1 kết quả:

soạn tả

1/1

soạn tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

soạn, thảo, viết