Có 1 kết quả:

soạn thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết thành sách. Như: Trước thuật 著述, Trước tác 著作.