Có 1 kết quả:

phác địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đất, chỗ nào cũng có.

Một số bài thơ có sử dụng