Có 1 kết quả:

ủng hộ

1/1

ủng hộ

phồn thể

Từ điển phổ thông

ủng hộ, giúp đỡ, trợ giúp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nâng đỡ che chở.

Một số bài thơ có sử dụng