Có 1 kết quả:

thiện quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Chuyên quyền.