Có 1 kết quả:

kích thích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đâm chém — Ngày nay hiểu theo nghĩa thúc đẩy, làm cho phải hành động.