Có 1 kết quả:

kích kiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng gươm mà tấn công.

Một số bài thơ có sử dụng