Có 1 kết quả:

kích động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thôi thúc làm cho người ta phải hoạt động lên, không thể ngồi yên.