Có 1 kết quả:

kích phẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho nổi giận lên. Cũng nói: Kích nộ 擊怒.