Có 1 kết quả:

kích bại

1/1

kích bại

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh bại, chiến thắng

Từ điển trích dẫn

1. Đánh bại.