Có 1 kết quả:

kích phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị thúc đẩy mà phấn khởi lên.