Có 1 kết quả:

kích tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gõ nhịp, đánh nhịp.

Một số bài thơ có sử dụng