Có 1 kết quả:

kích bác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chê bai hành động, đánh đổ lập luận của người khác.