Có 1 kết quả:

thao tác

1/1

thao tác

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thao tác, động tác, hành động