Có 1 kết quả:

thao thiết

1/1

thao thiết

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hấp tấp, vội vàng