Có 1 kết quả:

thao lao

1/1

thao lao

giản thể

Từ điển phổ thông

1. làm việc nặng nhọc
2. trông nom, chăm sóc