Có 1 kết quả:

thao tâm

1/1

thao tâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lo lắng, lo nghĩ

Một số bài thơ có sử dụng