Có 1 kết quả:

thao lược

1/1

thao lược

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có tài tháo vát