Có 1 kết quả:

thao túng

1/1

thao túng

giản thể

Từ điển phổ thông

thao túng, nắm quyền điều khiển, sai khiến được ai