Có 1 kết quả:

thao luyện

1/1

thao luyện

giản thể

Từ điển phổ thông

thao luyện, luyện tập