Có 1 kết quả:

cầm tặc cầm vương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó. Tỉ dụ làm việc gì thì phải nắm giữ chỗ cốt yếu. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Xạ nhân tiên xạ mã, Cầm tặc tiên cầm vương” 射人先射馬, 擒賊先擒王 (Tiền xuất tái 前出塞).