Có 1 kết quả:

đảm đương

1/1

đảm đương

phồn thể

Từ điển phổ thông

gánh vác công việc, nhận việc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gánh vác. Nhận lĩnh công việc.

Một số bài thơ có sử dụng