Có 1 kết quả:

phách hoạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “phách hoạch” 擘畫.