Có 1 kết quả:

cứ thuyết

1/1

cứ thuyết

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghe nói rằng, nghe tin đồn rằng