Có 1 kết quả:

sát tả

1/1

sát tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

tẩy đi, xoá đi