Có 1 kết quả:

nghĩ cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước, noi theo người xưa, lối xưa.