Có 1 kết quả:

trịch hạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ném xuống, gieo xuống.

Một số bài thơ có sử dụng