Có 1 kết quả:

trịch thoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ném con thoi. Chỉ con gái theo trai. Do điển nàng Thôi Oanh Oanh đang dệt cửi mà ném con thoi đi, bỏ dở công việc dệt vải, để tới hẹn hò với Trương Quân Thuỵ — Chỉ thời giờ đi mau như thoi đưa.

Một số bài thơ có sử dụng