Có 1 kết quả:

trịch sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gieo những con súc sắc mà đánh bạc.