Có 1 kết quả:

trịch hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ném trả lại. Trao trả.

Một số bài thơ có sử dụng