Có 1 kết quả:

khuếch đại

1/1

khuếch đại

phồn thể

Từ điển phổ thông

khuếch đại, làm to ra, mở rộng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho lớn hơn lên.