Có 1 kết quả:

khuếch trương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở rộng ra, làm lớn ra.