Có 1 kết quả:

khuếch âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho tiếng to lên, âm thanh nghe lớn lên.