Có 1 kết quả:

bài luân

1/1

bài luân

phồn thể

Từ điển phổ thông

quả lắc đồng hồ, bánh xe trong đồng hồ