Có 1 kết quả:

bài khoát

1/1

bài khoát

phồn thể

Từ điển phổ thông

phô trương, khoe khoang