Có 1 kết quả:

nhiễu loạn

1/1

nhiễu loạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhiễu loạn, quấy nhiễu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rối bời, không còn trật tự. Gây rối.