Có 1 kết quả:

nhương thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạo nhận cái tốt của người khác.