Có 1 kết quả:

nhiếp vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi ngôi vua.