Có 1 kết quả:

nhiếp hồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi hồn người chết về.