Có 1 kết quả:

quặc bổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt lấy. Cầm nắm lấy.