Có 1 kết quả:

chi kháng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống trả lại.