Có 1 kết quả:

chi sanh

1/1

chi sanh

giản thể

Từ điển phổ thông

phù trợ, yểm trợ, giúp đỡ