Có 1 kết quả:

chi ly

1/1

chi ly

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tan tác, hỗn độn
2. gầy yếu