Có 1 kết quả:

chi chú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói không rõ, khó nghe.