Có 1 kết quả:

thu dưỡng

1/1

thu dưỡng

giản thể

Từ điển phổ thông

nhận nuôi, nhận làm con nuôi