Có 1 kết quả:

thu cát

1/1

thu cát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thu hoạch, gặt