Có 1 kết quả:

thu hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy về. Gom về.